Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


28 sierpnia 2020rOgłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki

Uchwały NWZ

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Formularz do głosowania przez Pełnomocnika

Informacja o liczbie akcji w Partner-Nieruchomości S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


29 czerwca 2020rOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki

Uchwały ZWZA

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Formularz do głosowania przez Pełnomocnika

Informacja o liczbie akcji w Partner-Nieruchomości S.A.

Raport roczny za 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Partner-Nieruchomości S.A. za 2019 r.

Uchwala Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Załącznik do Uchwały Zarządu – wniosek o pokrycie straty

Uchwały RN dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu, sytuacji finansowej Spółki oraz przyjęcia sprawozdania RN

Załącznik do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej wniosek o absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


10 czerwca 2019rOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki

Uchwały ZWZA

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Formularz do głosowania przez Pełnomocnika

Informacja o liczbie akcji w Partner-Nieruchomości S.A.

Raport roczny za 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Partner-Nieruchomości S.A. za 2018 r.

Uchwala Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

Załącznik do Uchwały Zarządu – wniosek o pokrycie straty

Uchwały RN dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu, sytuacji finansowej Spółki oraz przyjęcia sprawozdania RN

Załącznik do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej wniosek o absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


15.06.2018Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki

Uchwały ZWZA

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Formularz do głosowania przez Pełnomocnika

Informacja o liczbie akcji w Partner-Nieruchomości S.A.

Raport roczny za 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Partner-Nieruchomości S.A. za 2017 r.

Uchwala Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

Załącznik do Uchwały Zarządu – wniosek o pokrycie straty

Uchwały RN dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu, sytuacji finansowej Spółki oraz przyjęcia sprawozdania RN

Załącznik do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej wniosek o absolutorium.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


30.01.2017Ogloszenie_pelna wersja 26 02 18

Projekty uchwal 26 02 18

Formularz_uchwaly 26 02 18

Informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce Partner-Nieruchomosci S.A. 26 02 18

Pelnomocnictwo_os. fizyczna 26 02 18

Pelnomocnictwo_os. prawna 26 02 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


23.06.20171. Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 23 06 17

2. Projekty uchwal ZWZ 23 06 17

3. Pelnomocnictwo dla osoby fizycznej ZWZ 23 06 17

4. Pelnomocnictwo dla osoby prawnej ZWZ 23 06 17

5. Formularz do glosowania przez Pelnomocnika ZWZ 23 06 17

6. Informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce Partner-Nieruchomosci S.A.

7. PRN S.A. raport roczny 2016

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Partner Nieruchomosci S.A. za 2015r.

9. UCHWALA Zarzadu nr 1-2017 Partner-Nieruchomosci

10. Zalacznik do Uchwaly Zarzadu_wniosek_pokrycie straty

11. Uchwaly Rady Nadzorczej PN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


22.12.2016Akt Notarialny NWZA PN S.A. z dn. 22.12.16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


22.12.2016Og�oszenie o zwo�aniu NWZ

Projekty uchwa�

Proponowane zmiany w Statucie

Projekt jednolitego tekstu Statutu po zmianach

Pe�nomocnictwo dla osoby fizycznej

Pe�nomocnictwo dla osoby prawnej

Formularz do g�osowania - uchwa�y

Projekt uchwa�y zg�oszony przez akcjonariusza

Informacje o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


24.06.20161. Og�oszenie o zwo�aniu ZWZ Sp�ki

2. Projekty Uchwa� ZWZ

3.1. Pe�nomocnictwo dla osoby fizycznej

3.2. Pe�nomocnictwo dla osoby prawnej

4. Formularz do g�osowania przez Pe�nomocnika

5. Informacja o liczbie akcji w Partner-Nieruchomo�ci S.A.

6.1. Raport roczny za 2015r.

6.2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Partner-Nieruchomo�ci S.A. za 2015r.

6.3. Uchwala Zarz�du w sprawie pokrycia straty Sp�ki za rok obrotowy 2015

6.3.1 Za��cznik do Uchwa�y Zarz�du � wniosek o pokrycie straty

6.4. Uchwa�y RN dotycz�ce udzielenia absolutorium cz�onkom zarz�du, sytuacji finansowej Sp�ki oraz przyj�cia sprawozdania RN.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


28.12.2015

Formularz_uchwaly.pdf

Informacja o og�lnej liczbie akcji w spolce Partner-Nieruchomosci S.A..pdf

Og�oszenie_NWZ Partner-Nieruchomosci.pdf

Pe�nomocnictwo_os. fizyczna.pdf

Pe�nomocnictwo_os. prawna.pdf

Projekty uchwal NWZ Partner Nieruchomosci.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


2015-05-22

1. Ogloszenie_pelna wersja_20052015_2.pdf

2. PROJEKTY UCHWAl ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA_13052015_2.pdf

3.1. pelnomocnictwo_os. fizyczna.pdf

3.2. pelnomocnictwo_os. prawna.pdf

4. Formularz glosowania przez Pelnomocnika.pdf

5. Informacja o liczbie akcji w Partner-Nieruchomosci SA.pdf

6.1. Sprawozdanie Rady nadzorczej PN za 2014r..pdf

6.2. PRN sprawozdanie-finansowe-za-rok-2014.pdf

6.3. Partner_Nieruchomo�ci_SA_Sprawozdanie_Zarz�du_dotycz�ce_roku_2014.pdf

6.4. Uchwala nr 1-2015 Zarzadu PN w sprawie pokrycia straty.pdf

6.4.1 Zalacznik do uchwaly nr 1-2015 Zarzadu PN z 7 maja 2015 roku.pdf

6.5. Uchwala nr 2 Rady Nadzorczej PN w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadu.pdf

6.5.1 Wniosek o absolutorium Zarzadowi PN za 2014r..pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


18.12.2014

Raport - Nabycie Akcji

Raport - Udzia�y

Raport - Nieruchomo��

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17-12-2014

Raport - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

�yciorysy Cz�onk�w Zarz�du

�yciorys Cz�onk�w Rady Nadzorczej

Raport - Zmiany w Organach

Aktualności:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2016r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22 maja 2015r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2015 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Nowy Akcjonariusz
17 grudnia 2014r.
Nowy akcjonariusz większościowy zamierza utrzymać dotychczasowy zasadniczy profil działalności: inwestycje w nieruchomości komercyjne. Zadaniem nowego zarządu jest opracowanie planów rozwojowych, które będą wpisywać się w strategię szeroko rozumianych inwestycji w nieruchomości.

Spółka notowana na NewConnect